XV Zimowy Obóz Szkoleniowy - Karpacz, 18-25.02.2017

STRONA TURNIEJU


baner

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XV Zimowego Obozu Szkoleniowego i Turnieju Szachowego „KARKONOSZE 2017”

Karpacz, 18 – 25.02.2017

 

I. Cel imprezy:

l  zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży zgłoszony do Kuratorium Oświaty woj. Lubuskiego

l  nauka gry w szachy dla początkujących i zaawansowanych

l  podwyższanie kwalifikacji szachowych i popularyzacja dyscypliny 

II. Organizatorzy:

l  Agencja 64 PLUS   www.agencja64.pl

l  KSZ „STILON” Gorzów Wlkp.    www.kszstilon.pl

l  UKS EL-TUR SP3 Bogatynia   www.szachy-bogatynia.pl 

III. Termin: 18 – 25.02.2017

l  Przyjazd w dniu 18.02 po godz. 15:00 (wyżywienie  od  kolacji 18.02 do obiadu w dn. 25.02.2017) 

IV. Miejsce:

l  zakwaterowanie i wyżywienie uczestników obozu w OW JAGODA, 58-540 Karpacz, ul. Nadrzeczna 1 

V. Warunki uczestnictwa:

wpłata 300 zł. zadatku (lub całej kwoty) na konto organizatora (pkt. VIII) do dn. 31.01.2017.

W przypadku rezygnacji z obozu zadatek nie podlega zwrotowi. Pisemne potwierdzenie udziału zawodnika prosimy przesyłać na załączonej karcie  informacyjnej drogą elektroniczną do dnia 31.01.2017 na adres: Waldemar Gałażewski: tel.600-952-587,  e-mail: w.galazewski@gmail.com 

VI. Charakterystyka zajęć:

w ramach obozu odbędzie się szkolenie w grupach liczących 8-10 osób. Zajęcia będą prowadzone przez 3 godziny dziennie przez  doświadczonych trenerów szachowych, m.in. Aleksander Czerwoński, Grzegorz Murawski, Andrzej Modzelan. Grupy będą tworzone z zawodników o zbliżonym poziomie umiejętności szachowych, z  uwzględnieniem wieku. Wszyscy uczestnicy akcji zagrają w turnieju szachowym z cyklu „Z szachami przez Polskę” KARKONOSZE 2017.
Po zakończeniu akcji, każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia, z krótką charakterystyką gry.  

VII. Program dnia:

07:30 - 08:00          Pobudka i toaleta poranna
08:00 - 08:30          Śniadanie
08:30 – 09:00         Porządki w pokojach

09:00 - 12:30          Zajęcia w grupach

13:00 - 13:30          Obiad

13:30 – 14:30         Dzwonimy do rodziców
15:00 – 18:30         Rundy turniejowe    

18:30 – 19:00         Kolacja

19:00 – 21:30         Grupy młodsze - gry i zabawy świetlicowe, filmy DVD (m.in. Szachowe dzieciństwo)

19:00 – 20:30         Grupa A – konsultacje indywidualne z trenerem i praca własna.

21:30 – 22:00         Toaleta wieczorna

22:00 – 07:30         Cisza nocna 

VIII. Finansowanie:

l  Zakwaterowanie i wyżywienie 7 dni x 70 zł = 490 zł.

l  Opieka szkoleniowa, pedagogiczna, medyczna (własna pielęgniarka) 7 dni x 60 zł. = 420 zł.

l  Uczestnicy obozu szkoleniowego zwolnieni są z wpisowego i opłaty rankingowej do turnieju KARKONOSZE 2017. 

 Całkowity koszt obozu 910 zł.

Należności można opłacić na miejscu lub przelewem na konto: AGENCJA 64 PLUS ul. Chrobrego 20A/8, 66-400 Gorzów Wlkp., Idea Bank SA, nr 03 1950 0001 2006 0002 2547 0001, lub gotówką w dniu przyjazdu.    

Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 300 zł.

IX. Koszt imprezy obejmuje:

zakwaterowanie i wyżywienie (3 posiłki + podwieczorek), szkolenie szachowe i opiekę pedagogiczno – wychowawczą, udział w turnieju (wpisowe, opłatę rankingową), opiekę medyczną (pielęgniarka), korzystanie z sali gimnastycznej w pobliskiej szkole podstawowej, wycieczki. 

X. Uwagi końcowe:

za zdolność zawodnika do startu, stan zdrowia oraz jego ubezpieczenie odpowiada jednostka delegująca;

uczestnik obozu powinien być zaopatrzony w legitymację szkolną, przybory do pisania, zeszyt oraz strój i obuwie sportowe. Koszt imprezy nie obejmuje transportu. 

Korzystanie z telefonów komórkowych wyłącznie w czasie przewidzianym, tj. 13.30 – 14.30

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w komunikacie.

Agencja 64 PLUS A.Czerwoński

ul. Chrobrego 20A/8

66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 607-806-152

 

KARTA  KWALIFIKACYJNA

 

SZACHOWY OBÓZ SZKOLENIOWY – OW JAGODA KARPACZ

 

 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU

1. Forma wypoczynku1)

  obóz szachowy

2. Termin wypoczynku 18 – 25.02.2017

3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku OW JAGODA, 58-540 Karpacz, ul. Nadrzeczna 1

 (miejscowość, data) (podpis organizatora wypoczynku) 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

1. Imię (imiona) i nazwisko

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..

2. Imiona i nazwiska rodziców

…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………

3. Rok urodzenia………………………………………………………………………….………………………………..……………….….……….…….

4. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………….………..………

5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców3)

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

6. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku ……………..……….………………………….…………………………………………………

IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA 

      WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU

Uczestnik przebywał w OW JAGODA, 58-540 Karpacz, ul. Nadrzeczna 1

od dnia 18.02.2017 do dnia 25.02.2017

........................................ ..........................................................................................................

               (data)                                           (podpis kierownika wypoczynku) 

V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU    

    W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

(miejscowość, data) (podpis kierownika wypoczynku) 

VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE

UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

       (miejscowość, data)                                   (podpis wychowawcy wypoczynku)

–––––––––––––––

1) Właściwe zaznaczyć znakiem „X”.

2) W przypadku wypoczynku o charakterze wędrownym.

3) W przypadku uczestnika niepełnoletniego.

7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o

    potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia 

    niedostosowaniem społecznym

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie

    (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich   

    dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

    o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym 

    wpisem szczepień):

    tężec ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..….

    błonica ……………………………………………………………………………………………….…………………………………..…………………..

    dur ………………………………………………………………………………………………….…….……………………………………………….……

    inne …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

    oraz numer PESEL uczestnika wypoczynku……………………………………………………………………………………….………. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) 

STWIERDZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM(ŁEM) SIĘ Z POWYŻSZYMI PUNKTAMI I DOKONAŁAM(ŁEM) ŚWIADOMEGO WYBORU ORAZ PODAŁAM(ŁEM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE WYPOCZYNKU. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO POKRYCIA PRZYJĘTYCH POWYŻEJ ZOBOWIĄZAŃ, W TYM EWENTUALNYCH KOSZTÓW ZAKUPU LEKÓW DLA MOJEGO DZIECKA.

Po zapoznaniu się z programem imprezy, zakresem usług i świadczeń oraz cen i ogólnymi warunkami uczestnictwa, zgłaszam udział dziecka w placówce wypoczynku w miejscu i terminie podanym powyżej. Wyrażam dobrowolnie zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych firmy. Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883). 

VII.ZAMÓWIENIA I POZOSTAŁE INFORMACJE 

Oświadczam:

 ž   rezygnuję z wystawienia faktury       ž   zamawiam wystawienie faktury

Proszę o wystawienie faktury dla:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(dokładna  nazwa  nabywcy,  adres:  kod,  miejscowość,  ulica,  nr  domu,  nr lok., NIP)

Upoważniam do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. Uwaga !  Faktury mogą być wystawiane 

jedynie do 7 dnia  od zakończenia turnusu (obozu).

 

...................................................................................................................................................

                (data)                                 (podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku) 

 

VII. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA 

       WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU

Postanawia się:

zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek

odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 

 

 

 

......................................... .........................................................................................................

                 (data)                                              (podpis organizatora wypoczynku)

Aktualności

19-01-2038 Makroregion Dolnośląsko - Lubuski 2018 Transmisja partii z Makroregionu Dolnośląsko - Lubuskiego
Szklarska Poręba, 15-21.10.2018

LINK DO TRANSMISJI PARTII


linki do serwisów:
C 9
C 11
C 13
D 9
D 11
D 13
01-02-2019 Zbliżające się imprezy Zbliżają się - współorganizowane przez nas - Mistrzostwa Polski Młodzików (do lat 10) i Juniorów (do lat 16 i 18). szczegóły na stronie http://mp2019.agencja64.pl/. Czytaj więcej
14-06-2018 transmisja z Babimostu Transmisja z sześciu szachownic
Makroregionalnych Mistrzostw Młodzików
Babimost 14-17 czerwca 2018

serwis fotograficzny z sali gry i zakończenia

linki: do serwisu chłopców  do serwisu dziewczynek

Czytaj więcej
01-05-2018 Międzyzdroje, 27.04-6.05.18 Czytaj więcej
27-03-2018 LUBUSKA WIOSNA SZACHOWA

Lubuska Wiosna Szachowa po raz czternasty

Dzisiaj (27 marca) o 20.00 odprawa, a jutro o 10.00 I runda XIV Lubuskiej Wiosny Szachowej rozgrywanej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. (ul.Sikorskiego 107, wejście od ul.Kosynierów Gdyńskich).

Transmisja będzie prowadzona z dziesięciu szachownic grupy "A".  

SERWISY TURNIEJOWE 

GRUPA "A"

GRUPA "B"


archiwum partii z poprzednich rund: pgn


Przy okazji przypominamy, że w dniach 2-7.07.2018 w tym samym miejscu odbędzie się (z funduszem nagród 25.000,00 PLN) II Festiwal Szachowy Emanuela Laskera. 

Szczegóły na stronie www.lasker2018.agencja64.pl    

 

10-01-2018 Festiwal pamięci mistrza świata Emanuela Laskera Czytaj więcej

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 Następna Ostatnia

Imprezy

Obozy szkoleniowe

Newsletter

Zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera.

Galeria

Copyrights: Agencja64 plus Agencja Interaktywna Acro.media Sp. z o.o.
Realizacja: